Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Jeg behandler persondata og har derfor i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data (den såkaldte General Data Protection Regulation – også kaldet GDPR) vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg indsamler, behandler og opbevarer dine data.

Jeg sikrer en fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det senest 10 dage efter, jeg har indhentet dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen.

Jeg tager beskyttelsen af dine data alvorlig

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for ID-tyveri, lider økonomisk tab eller tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig

Jeg anvender data om dig for at gøre mine service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

De data, jeg anvender, omfatter:
Almindelige persondata: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
Identifikationsdata: CPR-nummer
Følsomme data: fx relevante helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

Jeg sammenstille ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier, og anvender ikke dine personlige data til automatisk individuel beslutningstagning eller profilering.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine personlige data i forbindelse med og for at kunne:

  • kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
  • lave konsultationer og journalføring, samt opbevare af dine oplysninger
  • tilbyde den bedst mulige behandling ift dine behov – derfor kan jeg havebrug for helbredsoplysninger og evt sociale oplysninger
  • afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcenter, eller anden partner, der betaler din service hos mig
  • opfylde lovkrav

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Kilder til indhentning af persondata

Jeg indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig eller får dem formidlet gennem dit forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på din opfordring henvender sig med din sag. Nogle gange får jeg oplysninger fra andre kilder som fx jobcenter.
Jeg informerer dig, når jeg indsamler oplysninger om dig.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da mine service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at behandle dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om mine legitime interesse i at behandle dine persondata.

I forbindelse med samtaleforløb gennem en forsikringsordning har jeg brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til forsikringsselskabet eller et samarbejdende psykolognetværket om, hvor vi er i behandlingsforløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Jeg vil altid spørge dig om dit samtykke til at videregive oplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Det skal nævnes, at jeg har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, og skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Når jeg i min service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.
Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af persondata

Jeg behandler personlige oplysninger, da jeg har en kontraktlig forpligtelse over for klienter eller udfører tjenester efter klienters ønske.

Jeg er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning fx at overholde basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

Retsgrundlaget for at indsamle og behandle generelle personoplysninger er EU Persondataforordningen artikel 6 og artikel 9 ved behandling af følsomme oplysninger.
Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger i Psykolog Anne Ræbild omfatter blandt andet GDPR.

Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i overensstemmelse med autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt §§5-10 samt Sundhedsloven kap. 9. Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give Psykolog Anne Ræbild personlige oplysninger, men for at modtage ydelser under en eventuel forsikringsordning skal du give Psykolog Anne Ræbild den nødvendige information.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Psykolog Anne Ræbild anvender cookies til at forbedre din online-oplevelse. Derudover gør jeg brug af cookies til at indsamle og behandle oplysninger om, hvordan besøgende på min hjemmeside gør brug af denne.
Personoplysninger, der er lagret i mine cookies, er krypterede og omfatter kun de oplysninger, som er strengt nødvendige for at levere mine tjenester til dig.

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad cookies er, og hvordan jeg bruger dem, hvilke informationer jeg indsamler og hvor længe jeg opbevarer dem.

Hvad er en cookie?

Cookies er små filer, der gemmer oplysninger om, hvordan du bruger et website. Oplysningerne gemmes i den browser, du benytter. Datafilen kan genkendes af den besøgte hjemmeside, hvis du vender tilbage til hjemmesiden og bruges derfor typisk til at udarbejde statistik eller adfærdsbestemt markedsføring. Cookien gør det nemmere for min hjemmeside at betjene dig og kan være nødvendig for dele af hjemmesidens funktionalitet.

Formål med cookies og hvilke data de indhenter

Psykolog Anne Ræbild bruger cookies på sin hjemmeside. Formålet med at bruge cookies er at:

  • Registrere antal besøgende på min hjemmeside vha. Google Analytics
  • Registrere og lære af besøgendes adfærd på min hjemmeside (fx hvilke sider der bliver besøgt), så jeg kan forbedre webstedets funktionalitet, brugeroplevelse og indhold
  • Tilpasse indholdet, så det bliver relevant for dig

Jeg opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvordan du kan undgå cookies

Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, skal du slå det fra i din browser. Bemærk, at det vil medføre, at du taber funktionalitet på Psykolog Anne Ræbild og andre hjemmesider.
Du kan slette cookies ved at følge vejledningen til at slette cookies i din browser.

Hvorfor informerer jeg om cookies?

Jeg informerer om min brug af cookie i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesider ønsker at lagre cookies hos brugeren. Du kan læse mere om vejledningen her.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.