Teoretisk baggrund

I sin kerne er al terapi et møde med sig selv. At gå i terapi kan således siges at være en træning i at blive bevidst om og mærke sig selv og at være med og acceptere det, der er.

Min teoretisk baggrund og tilgang til terapi er helhedsorienteret og integrativ. Det vil sige, at jeg inkluderer elementer og metoder fra flere forskellige terapeutiske retninger for at tilpasse terapien til dine unikke behov. Hvis du er interesseret i at vide hvilke, kan du læse herunder.

Da vores oplevelser – både de positive og negative – livet igennem lagres i vores krop og psyke, er det desuden naturligt for mig at inddrage kroppen, og hvad du føler og mærker her (mere om dette under afsnittet ‘Fokus i terapi‘).

“Livet er ikke et problem, der skal løses,
men et mysterium, der skal erfares” 
– Carl Gustav Jung

Kognitiv terapi

Den kognitive forståelsesramme ligger bag, når vi undersøger, hvordan vi opfatter en situation, hvad vi tror og tænker om os selv, andre og livet, og hvordan det påvirker og styrer vores måde at reagere på.

Interpersonel terapi

Fra en interpersonel vinkel kigger vi på, hvad det er for relationsmønstre vi har og roller vi tager i forskellige situationer og over for bestemte mennesker, som bevirker, at vi havner i de samme situationer igen og igen.

Psykodynamisk terapi

I den psykodynamiske tilgang inddrages vores barndom og opvækst for at kaste lys over de vanskeligheder, vi oplever i dag og de mønstre, vi føler os fanget i. Vi ser på, hvordan vores barndom har formet både vores personlighed, vores måder at relatere på, de filtre vi ser og hører verden igennem og vores konkrete adfærdsmønstre.

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi har fokus på spørgsmål relateret til menneskelivets grundvilkår. Heriblandt er meningen med vores liv. Den kendsgerning at vi alle skal dø. Følelsen af isolation og ensomhed, der følger af vores liv levet gennem en fysisk krop. Og vores frihed til at vælge, der betyder, at vi i ethvert øjeblik bærer ansvaret for vores valg (også når vi vælger ikke at vælge) og dermed vores liv.

Humanistisk terapi

Den humanistiske tænkning er optaget af vores udfoldelse af det potentiale, vi kommer til verden med og aktualiseringen af os selv, vores værdier, kvaliteter, unikke talenter og personlige mening med livet.

Systemisk terapi

Systemisk teori ser problemer som opstået i et system. Herved er det ikke længere muligt og giver ikke mening at udpege én som den skyldige. Alle i systemet bidrager til opretholdelsen af problemet, og derfor kan alle også bidrage til at løse det. Her lægges desuden vægt på, at der ikke er én sandhed om verden, men mange forskellige, som alle bidrager til at forstå verden.

Narrativ terapi

En narrativ tilgang er optaget af de historier, vi fortæller om os selv, og hvordan de kan virke mere eller mindre begrænsende for vores livsudfoldelse.

Transpersonlig psykoterapi

Den transpersonlige psykologi åbner op for forståelsen af mennesket som et åndeligt væsen, som en del af noget større, som mere end blot dets tanker, følelser og krop, som et center af bevidsthed og vilje. Her kommer arbejdet med nærvær og meditation ind.